I can translate properly for you from english to filipino or vice versa (nogoogle

Magsalin ng Maayos para sa iyo mula Filipino - Ingles o Ingles-Tagalog

+ Save to My Account

What you'll be getting

Adequate and Proper translation from English to Filipino or Vice Versa. You can write comfortably on your preferred language be it English or Filipino (Tagalog) and you do not have to worry about translating it. I am your answer. 😊

Naaayon at Maayos na pagsasalin mula Filipino sa Ingles o vice versa. Kaya mo nang magsulat ng komportable sa gusto mong wika mapa-Filipino (Tagalog) o Ingles at huwag nang mag-alala pa sa pagsasalin nito. Ako ang sagot 😊

More info

in English
— Benefits:
- Your written article/report/ebook will not sound like a caveman when translated. I will not add unnecessary details not included. It will be exactly the way how you wrote it for the reader to perceive the writer's feelings, intention and information. Expect it to be done within 24hrs for a maximum of 800 words.

— What I need:
- Your written document/article/report/ebook to be translated
- If it has to be from English to Filipino tell me if it has to be pure Filipino or it can be Tag-lish sometimes.
- Special or other request must be communicated.

— What is Not Included:
- Other details not mentioned above.

in Filipino
— Benepisyo:
- ang sinulat mong babasahin/ulat/"ebook" ay hindi magtutunog barok pagkasalin. Hindi ako magdaragdag ng hindi kinakailangan detalye na hindi naman dapat kasama. Ito ay magiging katulad ng kung papaano ito naisulat ng sa gayon ang magbabasa ay makuha pa rin ang damdamin, intensyon at impormasyon ng manunulat. Asahan itong matapos sa loob ng dalawampu't apat na oras (pinakamaraming salita 800)

— Mga Kailangan Ko:
- ang sinulat mong mga papeles/babasahin/ulat/"ebook"
- kung ito ay Ingles sa Filipino sabihin sa akin kung kailangan itong purong Filipino o maaaring "Tag-lish" minsan.
- Katangi-tanging o iba pang ibig ay dapat mapag-usapan.

— Ang Hindi Kasama:
- Ibang detalyeng hindi nabanggit sa itaas.

Choose your Add-Ons
Order Now (P199)
DELIVERS IN
1 DAY
ON AVERAGE
NO FEEDBACK YET
NO ORDERS
PENDING
Ja
JAReyes
Verified user via mobile phone
last seen 5 days ago
Research Paper/Reports/Ebook/Articles based on facts. Complete Salary or Wage Computation with...
Choose your Add-Ons
created 2 weeks ago in writing & editing
related topics
Other Jobs by JAReyes